Ugrás a tartalomra

Általános szerződési feltételek

A www.ludolegio.com weblap Általános Szerződési Feltételei

 1. TÁRGY
  1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSzF”) a vevő és az eladó jogait és kötelezettségeit szabályozza:

   Ludovic Maquet
   cím: Chemin Catarelli, 20221 Santa Maria Poggio, France
   (a továbbiakban: „szerző”)

  2. az adásvételi szerződések interneten, a www.ludolegio.com weboldalon elhelyezett webáruházon keresztül történő megkötésénél.

  3. A szerző, mint eladó felügyeleti hatósága:
   Szlovák Kereskedelmi Felügyelet:
   A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Nagyszombat megyei Felügyelősége
   Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
   Felügyeletvégrehajtó Főosztály
   tt@soi.sk
   telefonszám: 033/321 25 27, 033/321 25 21

 2. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE
  1. Az adásvételi szerződés megkötésére, amely alapján a szerző a vevő részére leszállítja a megrendelt árut (a továbbiakban: „adásvételi szerződés”) a vevő által beküldött megrendelés  alapján kerül sor.

  2. A megrendelés egyebeken kívül a következőket tartalmazza:

   • azt igazoló nyilatkozat, hogy a vevő megismerkedett a jelen ÁSZF-el (beleértve a szerződéstől való elállás feltételeit, az alternatív vitamegoldást), melyek elválaszthatatlan részét képezi az adásvételi szerződésnek, és teljes mértékben egyetért ezzel,

   • arról szóló nyilatkozat, hogy a vevő megismerkedett a személyes adatok védelmének alapelveivel.

  3. A szerző minden elküldött megrendelést adásvételi szerződésként fogad el. Az adásvételi szerződés a megrendelés elküldésének időpontjától érvényes.

  4. A létrejött adásvételi szerződés tárgya a szerző azon kötelezettsége, hogy a vevőnek leszállítja a megrendelt árut a megrendelésben meghatározott kézbesítési helyre, és a vevő azon kötelezettsége, hogy az árut az egyeztetett időben és helyen átveszi, és ez után megfizeti a vételárat és a szállítási díjat.

  5. Az adásvételi szerződés megkötését követően a megrendelés bármilyen módosítása az adásvételi szerződés tartalmának módosítási tervezete, és csak a vevő és a szerző kölcsönös megállapodása alapján lehetséges.

 3. VÉTELÁR

  1. A megrendelt áru vételára az aktuális ajánlatban, a megrendelésben  található.

  2. Az áru vételára nem tartalmazza az árunak a szerző raktárából a kézbesítési helyszínre történő szállítási díját, amely díj a vevőnek külön tételként kerül kiszámlázására az áruszállítás azon rendeltetési helyszínre történő módja szerint, amit a vevő kiválasztott.

  3. Az adásvételi szerződés megkötése után a vevő kötelezettséget vállal, hogy a vételárat alábbi módok egyikén megfizeti a szerzőnek, melyek közül a vevő az áru megrendelésénél jogosult választani:

   • Utánvétellel

   • Számlára történő átutalással

  4. A vevő fizetési kötelezettsége abban a pillanatban van teljesítve, amikor:

   • a vételárat átadja a kézbesítőnek,

   • a pénzeszközök (vételár) jóváírásra kerülnek a szerző bankszámláján.

  5. Az áru tulajdonjogát a vevő az áru vételárának teljes megfizetésével szerzi meg.

  6. Minden akció a készletek erejéig tart, amennyiben ez a konkrét terméknél nincs feltüntetve más módon.

 4. SZÁLLÍTÁSI IDŐ

  1. Az a szállítási idő, amelyen belül a szerző köteles az árut leszállítani a vevőnek, függ attól, hogy az áru mennyire elérhető a szerző raktárában.

  2. Amennyiben a megrendelésben szereplő áru nem elérhető a szerző azonnal értesíti az ügyfélt, és lehetőséget kínál a megrendelés későbbi időpontban való teljesítésére, esetleg törlésére. Ha a megrendelést megfizették, a szerző visszatéríti az ügyfélnek a már kiárusított tételért fizetett összeget.

 5. RENDELTETÉSI HELY

  1. A rendeltetési hely az a cím, amit a vevő a megrendelésben címként és/vagy szállítási helyként adott meg, és a szerző ezt a megrendelés visszaigazolásában rendeltetési helyként nyugtázta.

 6. AZ ÁRU RENDELTETÉSI HELYRE VALÓ SZÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA

 7. Az árut rendeltetési helyére a Szlovák posta szállítja.

 8. A szállítás ára és az adott helyszínre történő szállítás szokásos időtartamáról szóló információ mindig az áru kiszállításának konkrét fajtájánál van megadva.

 9. AZ ÁRU LESZÁLLÍTÁSA

  1. A szerző áruleszállítási kötelezettsége akkor teljesített, amikor a megrendelt árut átadja a vevőnek vagy a jogosult személynek a rendeltetési helyen. Az áru leszállítását és átvételét a vevő köteles írásban olyan módon igazolni, melyet a kézbesítő határoz meg. Az ÁSZF  értelmében az utánvétes fizetési mód kiválasztásánál a vevő a vételárat közvetlenül a kézbesítőnek fizeti meg. A szóban forgó szolgáltatás illetékköteles lehet, amely tényről és az illeték pontos összegéről a vevő még a megrendelés kötelező érvényű nyugtázása előtt tájékoztatást kap. Az áru rendes leszállítását követően a vevő kap egy számviteli bizonylatot - számlát.

  2. Abban a pillanatban, amikor a vevő vagy a vevő által meghatalmazott harmadik személy átveszi az árut az eladótól vagy annak az áru kézbesítésére megbízott képviselőjétől, vagy ha így nem tesz időben, akkor amikor az eladó lehetővé teszi a vevő részére, hogy kezelje az árut, és a vevő az árut nem veszi át, akkor átszáll rá az árukárosodás kockázata.

  3. A szerző azon kötelezettsége, hogy leszállítsa az árut, abban a pillanatban is teljesítettnek tekintendő, ha a szerző az árut a vevőnek az egyeztetett helyen és időben készen állt átadni, illetve ha akkor lehetővé tette a vevőnek az áru átvételét, és a vevő az árut nem vette át a szerzőnek fel nem róható okokból.

  4. Amennyiben a vevő nem veszi át az árut, és az áru visszakerül a szerzőhöz, a szerző jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és a vevőtől kérni az áru sikertelen kiszállításával kapcsolatos szállítási és csomagolási költségek megtérítését.

 10. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

  1. Amíg a megrendelés nem lett kiadva a megrendelőnek, a megrendelő e-mailben visszavonhatja a megrendelést. A megrendelés visszavonása esetén a szerző nem számláz semmilyen bírságot vagy egyéb illetéket.

  2. A Tt. 102/2014. számú, a fogyasztó távszerződéskötés alapján vagy az eladó üzemelési helyiségein kívül megkötött szerződés alapján történő áruértékesítésnél való védelméről, és némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló többszörösen módosított törvény (a továbbiakban: „távértékesítésnél történő fogyasztóvédelemről szóló törvény”) értelmében a fogyasztóként jelenlévő vevő az adásvételi szerződéstől a vevő vagy a megbízott személy általi áruátvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül jogosult elállni.

  3. A megrendelés visszavonásában és a szerződéstől való elállásban fel kell tüntetni az utónevet és családnevet, az e-mail címet, a megrendelés számát, a megrendelt áru jellemzését, valamint a fizetés visszatérítéséhez szükséges bankszámlaszámot. A jogbiztonság fenntartás és a megrendelés visszavonásának, valamint a szerződéstől való elállás igazolhatósága érdekében a szerző azt ajánlja, hogy a vevő a megrendelés visszavonását, illetve a szerződéstől való elállást írásos formában postán küldje a következő címre: Ludovic Maquet, Jasná ulica 291/4, 92901 Veľké Dvorníky, Szlovákia vagy elektronikus postával a következő címre: info@ludolegio.com

  4. A szerződéstől elektronikus posta általi elállás esetében a szerző köteles a vevőnek emailben visszaigazolni a szerződéstől való elállás fogadását.

  5. A szerződéstől való elállás határideje akkor tekintendő betartottnak, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítés a szerző részére legkésőbb a szerződéstől való elállásra meghatározott határidő utolsó napján lett elküldve.

  6. A szerződéstől való elállás után a szerző köteles:

   • a vevőtől visszavenni az árut, és a vevő köteles az árut elküldeni a következő címre: Ludovic Maquet, Jasná ulica 291/4, 92901 Veľké Dvorníky, Szlovákia, ajánlott küldeményként elküldeni. Az árut ne küldje utánvétellel, mert a szerző nem veszi át az utánvételes küldeményt. A csomagba tegye bele azon adóbizonylat másolatát, melyet az áruval küldtünk Önnek, valamint a kézbesítőtől származó nyugta másolatát is.

   • visszaszolgáltatni a vevőnek indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb viszont a szerződéstől való elállás értesítésének kézbesítésétől számított 14 munkanapos határidőn belül, az áru azon díját, melyet a vevőtől a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban kapott.

  7. A szerző fenntartja a jogát arra, hogy visszatartsa a vételár visszaszolgáltatását egészen az áru vevő általi visszaadásának pillanatáig, esetleg az áru szerző részére történő elküldésének igazolásáig. Rongált áru és/vagy olyan áru visszaadása esetén, melynek értéke olyan kezelés következtében csökkent, ami az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelésen felüli, a tszerző a vevő részére a vételárat az árun okozott kár megtérítésével csökkentve fizeti vissza. A szerző kártérítési követelése akkor szűnik meg, amikor azt beszámítja a vevő vételár visszafizetési követelésével szemben. A vételárat, illetve annak fennmaradó részét a kártérítéssel való csökkentést követően, a szerző a vevő részére azonos módon fizeti vissza, amilyen módon a vevő azt megfizette, amennyiben a vevővel nem egyezik meg a fizetések más visszatérítési módjában anélkül, hogy a vevőnek ezzel kapcsolatban további illetékek legyenek számlázva.

  8. A vevő legkésőbb a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napos határidőn belül köteles visszaküldeni az árut vagy azt átadni a szerzőnek. Az első mondat szerinti határidő akkor tekintendő betartottnak, ha az áru szállításra való átadása legkésőbb a határidő utolsó napján megtörtént. Az áru tszerzőnek való visszaküldésének költségeit a vevő viseli.

  9. A távértékesítésnél történő fogyasztóvédelemről szóló törvény 7.§ (6) bekezdésének rendelkezése értelmében a vevő nem állhat el az olyan szerződéstől, melynek tárgyát a következők képezik:

   • a fogyasztó külön igénye szerint elkészített áru, méretre legyártott áru vagy személy szerint egy fogyasztónak rendeltetett áru eladása,

   • védőcsomagolásban lezárt áru eladása, melynek visszaszolgáltatása egészségvédelmi okok miatt vagy higiéniai okok miatt nem lehetséges, és melynek védőcsomagolása a leszállítást követően megsérült,

   • olyan áru eladása, amely a szerződéskötést követően, és miután az árut az eladótól a vevő átvette, összeszerelésre került, össze lett rakva vagy olyan módon használták, hogy annak eredeti állapotba való ismételt visszaállítása nem lehetséges fokozott fáradozás és fokozott költségek nélkül, pl. összerakott vagy összeszerelt bútor és hasonló.

   • a fentiek értelmében a szerző nem állhat el az olyan szerződéstől, amelyben dedikált vagy más módon személyre szabott áru szerepel.

  10. A szerző főként a következő okok miatt jogosult elállni az adásvételi szerződéstől:

   • ha a vevő a megrendelt árut az egyeztetett időpontban nem veszi át a futárszolgálattól, a szerzőnek fel nem róható okokból,

   • ha a szerző a tőle elvárható minden igyekezet ellenére nem képes leszállítani az árut főként amiatt, hogy az áru elfogyott, és a további áru beszerzési ideje meghatározhatatlan

  11. A szerző szerződéstől való elállása azzal a nappal hatályos, amikor az elállás kézbesítve van a vevőnek azzal, hogy az elálláshoz elegendő a szerződéstől való elállás e-mailben való kézbesítése is.

  12. A szerző szerződéstől való elállása viszont nem érinti a szerző kártérítési igényét, amely főként azzal kapcsolatos, hogy a szerző hiábavalóan próbálta leszállítani a vevőnek az árut.

 11. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 12. JOGI NYILATKOZAT

  1. A ludolegio.com weblap tartalma, valamint a "Ludo, egy hontalan idegenlégiós" c. könyv szerzői  védelem alatt álló szellemi alkotások. A könyv és weblap  tartalma, ill. oldalainak bármilyen része (pl. szöveg, kép, illusztráció stb.) csak a szerző előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Emellett a másodközlésnek meg kell felelnie a hatályos törvényi előírásoknak. A könyv ill. weblap tartalmát egészben vagy részben – akár online, akár nyomtatott formában – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, valamint egyéb módon felhasználni kizárólag a szerző előzetes írásbeli engedélyével lehet.  Tilos a szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül a weblap vagy könyv vagy akár ezek egy részletének vagy bármely részének üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása, sajátjaként történő feltüntetése, az itt eladott áru viszonteladása vagy egyéb módon történő felhasználása. A szerző az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a szerző nevét megjelölni.

  2. A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések törvényi következményeket vonnak maguk után. A szerző fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken kívül a szerző fenntartja a jogot, hogy a szellemi alkotások jogsértő, előzetes írásbeli engedélye nélkül történő használata, felhasználása esetén 390 EUR / nap összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértőtől. A jogsértő felhasználó a jogsértő magatartás tanúsításával magára nézve kötelezően alkalmazandó módon elfogadja a  kötbér kikötési megállapodást. A jogsértő felhasználó a kötbéren kívül köteles a szerzőnek a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

 13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. A jelen szerződési feltételek a vevővel szemben az adásvételi szerződés létrejöttével lépnek hatályba.

  2. A jelen ÁSzF elválaszthatatlan részét képezik a következők is:

   • Személyes adatok védelme

   • Az alternatív vitamegoldások lehetőségéről szóló információ

   • Minta formanyomtatvány a szerződéstől való elálláshoz

  3. A jelen ÁSzF bármilyen módosítása a következő weboldalon való nyilvánosságra hozatala napjával lép hatályba: www.ludolegio.com

  4. Az adásvételi szerződés által létrejött jogviszonyokra az adásvételi szerződés rendelkezései vonatkoznak majd (azaz a megrendelésnek és a megrendelés visszaigazolásának a tartalma), továbbá a jelen ÁSzF rendelkezései, a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései, a fogyasztóvédelemről szóló Tt. 250/2007. számú törvény rendelkezései, az elektronikus üzletről és a Tt. 128/2002. számú, a belső piac fogyasztóvédelemmel kapcsolatos állami ellenőrzéséről, és némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye módosításáról és kiegészítéséről szóló, a Tt. 284/2002. számú törvénnyel és a későbbi előírásokkal egységes szerkezetben érvényes Tt. 22/2004. számú törvénye rendelkezései, és a távértékesítésnél történő fogyasztóvédelemről szóló Tt. 102/2014. számú törvénye rendelkezései, valamint az általánosan kötelező érvényű jogszabályok diszpozitív rendelkezései, és a jelen ÁSzF rendelkezései előnyt élveznek az általánosan kötelező érvényű jogszabályok diszpozitív rendelkezéseivel szemben.

  5. Amennyiben a jelen ÁSzF bármilyen rendelkezése érvénytelen, hatálytalan és/vagy végrehajthatatlan vagy azzá válik, ez nem érinti a jelen ÁSzF többi rendelkezésének érvényességét, hatályosságát és/vagy végrehajthatóságát, amennyiben ezt a megfelelő jogszabályok értelmében nem zárja ki az ilyen rendelkezés jellege. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy indokolatlan késedelem nélkül azt követően, hogy megállapítják, hogy az adásvételi szerződés vagy a jelen ÁSzF valamely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan és/vagy végrehajthatatlan, az érintett rendelkezést olyan új rendelkezéssel pótolják, amelynek tartalma a lehető legnagyobb mértékben megfelel az eredeti rendelkezés céljának.

  6. Amennyiben a vevő nem fogyasztó, de pl. vállalkozó vagy kereskedelmi társaság, erre a jogviszonyra a Kereskedelmi Törvénykönyv megfelelő rendelkezései lesznek irányadóak, és ebben az esetben nem kerülnek alkalmazásra a fogyasztóvédelmet biztosító rendelkezések.


a kiadás dátuma: 2022.8.10.
 

Ludovic Maquet